Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru

Všeobecné obchodné podmienky realizácie dodávateľsko - odberateľských vzťahov v spoločnosti Izolaciesk, s.r.o.

Čl. 1
Záväznosť všeobecných obchodných podmienok:


1. Izolaciesk, s.r.o. vydáva v súlade s právnymi normami platnými na území Slovenskej republiky tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorými upravuje vzťahy s účastníkmi zmluvného vzťahu.

2. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre účastníkov zmluvného vzťahu. Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v uzavretom obchodnom vzťahu nad rozsah zmluvy.

Čl. 2
Dodávka tovaru:


1. Objednávanie tovaru:
Izolaciesk, s.r.o. ako predávajúci prijíma objednávky zasielané mu prostredníctvom faxu, elektronickou, alebo písomnou poštou, telefonicky a doručené osobne. Je povinný akceptovať, alebo odmietnuť písomnou formou každú doručenú objednávku v lehote do 3 dní od jej doručenia. Akceptuje objednávky tovaru v ucelených násobkoch minimálnych baliacich jednotiek uvedených v cenníku predávajúceho, v opačnom prípade má právo objednávané množstvo zaokrúhliť smerom hore na najbližší násobok baliacej jednotky.

2. Náležitosti písomnej objednávky:
- presná špecifikácia tovaru (objednávky na neštandardné výrobky, t. j. výrobky, ktoré nie sú uvedené priamo v platnom cenníku, budú riešené osobitne ) - množstvo v m2, bm alebo v kusoch -požadovaný termín dodávky, v prípade projektov je nevyhnutné zadefinovať podrobný harmonogram vykládok - spôsob prepravy a presnú dodaciu adresu s kontaktnou osobou - v prípade prepravy železnicou presnú stanicu určenia (kód stanice).

3. Cena a forma platby:
- v prípade, že sa so spoločnosťou Izolaciesk, s.r.o. písomne nedohodne iná cena, platí cena výrobkov uvedených v cenníku Izolaciesk, s.r.o. platnou ku dňu splnenia dodávky. Ak nie je stanovené inak, je cena neštandardných výrobkov stanovená ako cena netto bez DPH, zo skladu Izolaciesk, s.r.o.. Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu uhradiť v lehote a na účet predávajúceho označený v kúpnej zmluve.

4. Nakládka a vykládka tovaru:
- nakládku tovaru zabezpečuje vo svojich priestoroch predávajúci. - vyloženie tovaru si zabezpečuje kupujúci na určenom mieste na svoje náklady ihneď po príchode dopravného prostriedku. Doba vykládky uceleného dopravného prostriedku nesmie presiahnuť 2 hodiny, pri čiastočnej dodávke pomernú časť časového limitu.

5. Dodacie podmienky:
Dodacia doba pre štandardné produkty uvedené v aktuálne platnom cenníku výrobkov je v závislosti od množstva objednávaného sortimentu a je spresnená pri potvrdení objednávky. V prípade zmeny objednávky štandardných produktov je potrebné kontaktovať zákaznícky servis Izolaciesk, s.r.o. Zmena v potvrdenej objednávke neštandardných produktov nie je možná, ak zákazník predmetnú objednávku stornuje, predávajúci má právo kupujúcemu udeliť zmluvnú pokutu vo výške 100% z hodnoty tovaru. Zmeny v potvrdených objednávkach zo strany kupujúceho je možné realizovať maximálne 3 dni pred nakládkou. Predávajúci si na základe akejkoľvek zmeny objednávky vyhradzuje právo upraviť termín dodania. V objednávkach na jednu ucelenú prepravnú jednotku ( kamión resp. vagón ) je maximálne 5 druhov sortimentu, pričom sortimentom sa myslí jedna hrúbka a jedna objemová hmotnosť objednávaného materiálu. Pri neštandardnom sortimente je minimálne zadávané množstvo do výroby – 1,5 t ( podrobnosti, zákaznícky servis Izolaciesk, s.r.o.). V prípade, že kupujúci nenahlási čas príchodu svojho vozidla min. 2 dni vopred do 10,00 hod., predávajúci si vyhradzuje právo toto vozidlo nenaložiť, alebo posunúť čas nakládky podľa možnosti expedície. Tovar sa expeduje v ucelených prepravných jednotkách, kde minimálne množstvo je 67 m3 na dopravný prostriedok, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Minimálne objednávané množstvo je 20 m3, alebo 300 €, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6. Platobné podmienky:
- Predávajúci dňom vyexpedovanej dodávky vystaví na kupujúceho faktúru znejúcu na cenu dodávky.
- Faktúra je splatná v lehote písomne dohodnutej s predávajúcim a je uhradená dňom pripísania fakturovanej ceny na účet predávajúceho

6.1. V prípade nezaplatenia faktúry v dohodnutej lehote splatnosti má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu úrok z omeškania z dlžnej čiastky vo výške 0,05% z celkovej sumy neuhradenej faktúry za každý deň omeškania úhrady do zaplatenia. Zaplatením úroku z omeškania nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody. V prípade, že kupujúci nezaplatí faktúru v dohodnutej dobe splatnosti má predávajúci právo pozastaviť ďalšie dodávky do doby úhrady resp. do uzavretia dohody o zaplatení dlžnej čiastky.

6.2.V prípade, že kupujúci zmení termín dodávky objednaného množstva tovaru v lehote kratšej ako 3 dni pred potvrdeným termínom dodania, predávajúci má právo vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z hodnoty tovaru, min. 1000 EUR.

- V prípade, že kupujúci zruší potvrdenú objednávku výrobkov v lehote kratšej ako 3 dni pred potvrdeným termínom dodania, resp. si odmietne prevziať tovar na mieste dohodnutej vykládky, predávajúci má právo vyúčtovať si zmluvnú pokutu vo výške 100% z hodnoty stornovaného tovaru, resp. hodnoty tovaru a ceny prepravy. V prípade, že neštandardný tovar už bol fyzicky na konkrétnu objednávku vyrobený, predávajúci má právo vyúčtovať kupujúcemu 100% hodnoty vyrobeného tovaru.

Čl. 3
Reklamačné podmienky:


1. Zodpovednosti za kvalitatívne chyby tovaru riešia zmluvné strany v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Kupujúci musí uplatniť reklamáciu písomne s uvedením dôvodu reklamácie, množstva, druhu výrobku a uvedením čísla dodacieho listu a faktúry, doložiť signo a fotografie reklamovaného materiálu. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uskladniť oddelene a nepoužívať ho k ďalšiemu spracovaniu, resp. predaju do vyriešenia reklamácie. U nezabudovaného materiálu musí byť ku kontrolnému odberu poskytnutý tovar z neporušeného balenia (balík, paleta), nie rozbalený tovar. Kupujúci stráca nárok na uplatnenie si reklamácie v prípade, že výrobok bol aplikovaný v rozpore s technickou dokumentáciou výrobcu a v rozpore s účelom použitia výrobku. Uplatnením reklamácie nevzniká kupujúcemu právo na neuhradenie fakturovanej sumy. Predávajúci má povinnosť zaujať záväzné stanovisko do 30 dní od prijatia reklamácie.

2. Podmienkou kvantitatívnej reklamácie pri železničnej preprave je predložený komerčný zápis vypracovaný pri vykládke tovaru. V tomto prípade treba uplatniť reklamáciu do 3 dní. V prípade dodávok kamiónmi je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu (nedostatky zistené vizuálnou kontrolou – poškodenie obalu resp. tovaru, mokrý tovar a rozdiel v dodanom množstve voči dokladom) ihneď pri vykládke tovaru u vodiča kamióna, pričom sa uvedené skutočnosti zapíšu do dodacieho listu resp. do CMR, ktorý obojstranne podpíšu a následne ho kupujúci predloží ako podklad k reklamácii predávajúcemu. Pokiaľ nie sú uvedené nedostatky zapísané do preberacích dokumentov, nebudú predávajúcim akceptované. Skryté chyby (napr. množstvo m2 v balení a pod.), ktoré nie sú viditeľné pri preberaní tovaru, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 3 dní od rozbalenia tovaru. Vždy je nutné k reklamácii predložiť signo. V prípade vlastného odvozu vodič po naložení tovaru na dopravný prostriedok na dodacom liste, resp. CMR podpíše prevzatie tovaru bez vizuálnych chýb a v správnom množstve. V prípade zistenia množstevných rozdielov a vizuálnych chýb pri vykládke u kupujúceho prechádza celá zodpovednosť na vodiča.

3. Kvalitatívne reklamácie je kupujúci povinný uplatniť do 3 mesiacov od dátumu dodania (t.j. dátum uvedený na dodacom liste), predložiť údaje zo signa, ktoré sa nachádza na reklamovanom výrobku a umožniť predávajúcemu kontrolu reklamovaného tovaru. V prípade, že fyzická kontrola tovaru nie je umožnená, kupujúci stráca nárok uvedený tovar reklamovať. Podmienkou pre uplatnenie reklamácie výrobkov z kamennej vlny je správne skladovanie jednotlivých typov balenia nasledovne:

a. Voľné balíky, kartóny, vrecia
- voľne uložené balíky, kartóny a vrecia sa musia skladovať v suchých a zastrešených skladoch. Pri takomto uskladnení garantujeme balenie 6 mesiacov od dátumu dodania.

b. Paletované výrobky
Paletované výrobky môžu byť uskladnené aj v exteriéri, ale musia byť uložené na pevných podložkách, resp. paletách, uložených na rovných plochách so spevneným podkladom Uloženie paliet musí byť nasledovné:
- výrobky do OH 100 kg/m3 vrátane - do výšky max. 3 m (1 paleta).
- výrobky s OH nad 100 kg/m3 – do výšky max. 4 m, resp. max. 2 palety na sebe.

c. Garancia balenia pre jednotlivé druhy balenia na paletách uskladnených v exteriéri:
Balenie do streč fólie – garancia balenia 31 dní od dátumu dodania.
Balenie pod PE návlekom – garancia balenia 3 mesiace od dátumu dodania.

Pri vlastnom odbere je za prevzaté množstvo zodpovedný kupujúci. Za plánovacie, poradenské a iné pokyny ku spracovaniu výrobkov preberá Izolaciesk, s.r.o. zodpovednosť iba za podmienok, že sa k tomu zaviaže písomne. Kupujúci sa zaväzuje preštudovať dokumentáciu kvality tovaru s prihliadnutím na vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel použitia.

Čl. 4
Prechod vlastníctva a rizika na kupujúceho:


Riziko spojené s nadobudnutím tovaru prechádza na kupujúceho od momentu, keď je tovar dodaný kupujúcemu, alebo na ním určené miesto, alebo si tento tovar sám preberie do svojej dispozície. Napriek dodaniu tovaru a prechodu rizika spojeného s dodaným tovarom na kupujúceho, tovar zostáva vlastníctvom spoločnosti Izolaciesk, s.r.o. , do doby, kým kupujúci nezaplatí za tento tovar kúpnu cenu jemu fakturovanú. Do doby, kým právo vlastníctva prejde na kupujúceho, kupujúci bude držať tovar ako osoba poverená spoločnosťou Izolaciesk, s.r.o., požívajúca dôveru tejto spoločnosti a tovar vhodne uskladní, poistí a zabezpečí pred akýmkoľvek poškodením, alebo odcudzením. Uskladnený tovar musí byť jednoducho a jasne identifikovateľný ako tovar patriaci spoločnosti Izolaciesk, s.r.o.. Pri nedodržaní týchto podmienok zodpovedá kupujúci predávajúcemu za všetky škody vzniknuté na prevzatej dodávke tovaru.

Čl. 5
Ostatné podmienky:


1. Kupujúci sa v zmysle Obchodného zákonníka §739 zaväzuje, že predmet zmluvy nebude predávať do obchodnej siete v krajine, ktorá nie je uvedená na objednávke bez upovedomenia predávajúceho a rovnako upozorní na túto podmienku aj svojich odberateľov. V prípade reexportu do tretích krajín predávajúci nepreberá zodpovednosť za dodržanie legislatívnych podmienok predaja na uvedenom území.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zvýšenia cien výrobkov za splnenia podmienky oznamovacej povinnosti minimálne 14 dní pred upravením nových cien, pričom oznámenie musí byť uskutočnené v písomnej forme ( list, fax, e-mail ).

3. Predložené cenové ponuky predávajúceho, sú nezáväzné a odvolateľné , pokiaľ ich predávajúci nepredloží písomne s určenou dobou platnosti. Vlastnosti tovaru možno považovať za záväzné, ak sú zverejnené v technických listoch, alebo obojstranne odsúhlasené v technických špecifikáciách.

Čl. 6
Zodpovednosť predávajúceho:


Predávajúci zodpovedá za preukázanú škodu, ktorá vznikla kupujúcemu v príčinnej súvislosti s dodávkami tovaru podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

Čl. 7
Vyššia moc:


Za porušenie ustanovení zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok sa nepovažuje porušenie spôsobené priamo alebo nepriamo udalosťami, ktoré sú mimo ovládania zmluvných strán, ako sú: živelné pohromy, štrajk, vojna, regulácia exportu alebo importu a pod. Písomné oznámenie každého výskytu vyššej moci musí tá strana, ktorá je tým ovplyvnená, dať druhej strane bezodkladne, najneskoršie 7 dní od jej vzniku.

Čl. 8
Uplatnenie práva, príslušnosť súdu:


1. Zmluvné vzťahy podľa ktorých boli realizované dodávky tovaru v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti, sa riadia právom platným v Slovenskej republike.

2. Miestne príslušným súdom pre všetky spory, ktoré medzi zmluvnými stranami vzniknú je vecne príslušný súd predávajúceho, okrem zmlúv s rozhodcovskou doložkou. V tomto prípade je príslušný Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave.

3. Predávajúci je vždy oprávnený svoje nároky zo zmluvného vzťahu uplatňovať si u miestneho príslušného súdu podľa sídla kupujúceho, ak nie je v zmluve rozhodcovská doložka.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia:


1. Právne vzťahy, neupravené týmito podmienkami sa riadia ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka SR.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny Všeobecných obchodných podmienok.

3. Všeobecné obchodné podmienky nemajú vplyv na znenie zasielateľských zmlúv a zmlúv o preprave veci ´